Regulamin serwisu

 1. Zleceniodawca oświadcza, że jest właścicielem sprzętu powierzanego do diagnozy /naprawy lub działa w imieniu i za zgodą właściciela sprzętu.
 2. Okazanie oryginału dokumentu potwierdzającego zgłoszenie do naprawy jest jedyną podstawą do wydania sprzętu z serwisu. Zleceniodawca przekazując potwierdzenie okazicielowi uprawnia go tym samym do odbioru sprzętu w swoim imieniu.
 3. Firma RTech Serwis Robert Biegała nie odpowiada za ewentualne skutki wynikające ze zgubienia przez zleceniodawcę dokumentu potwierdzającego zgłoszenie sprzętu do naprawy.
 4. Zleceniodawca zleca, a zleceniobiorca przyjmuje zlecenie, polegające na usunięciu zgłoszonych  przez zleceniodawcę usterek. Sprzęt zostaje wstępnie zdiagnozowany pod kątem zgłoszonych przez zleceniodawcę usterek. Wszystkie inne usterki, których nie zgłosił zleceniodawca lub zostały stwierdzone podczas pobytu sprzętu w serwisie zostaną przekazane zleceniodawcy. Firma RTech Serwis nie  odpowiada za inne usterki/wady ukryte w powierzonym do diagnozy/naprawy sprzęcie.
 5. Czas naprawy jest ustalany indywidualnie do każdego zlecenia, zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że jest to czas orientacyjny i może ulec zmianie w szczególnych przypadkach.
 6. Firma RTech Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane/utratę danych i oprogramowania znajdujących się na jakimkolwiek nośniku zainstalowanym w sprzęcie zleceniodawcy. Zleceniodawca ma możliwość zabrania na czas pobytu sprzętu w serwisie wszystkich nośników danych.
 7. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naprawy sprzętu w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.
 8. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że w szczególnych przypadkach stan pozostawionego do diagnozy/naprawy sprzętu może ulec pogorszeniu. Dotyczy to w szczególności sprzętu który miał kontakt z wilgocią/cieczą, sprzętu po upadku/uszkodzeniu mechanicznym, sprzętu po przepięciach, noszącego fizyczne oznaki spalonych układów elektronicznych. Ponadto niektóre elementy obudów, które są przymocowane na klej lub zatrzaski mogą zostać uszkodzone podczas procesu rozbierania urządzenia.
 9. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do naprawy w siedzibie firmy lub do skorzystania z usług firm zewnętrznych w uzasadnionych przypadkach.
 10. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest RTech Serwis Robert Biegała. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod numerem 518 793 555. Dane będą wykorzystywane i przetwarzane do celów związanych z procesem wykonania usługi serwisowej oraz  wynikających z umowy zlecenia rozliczeń. Dane będą przechowywane w siedzibie RTech Serwis Robert Biegała, ul. Kościelna 16, 05-803, Pruszków. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy serwisowej. Dane osobowe zawarte na fakturze VAT mogą zostać przekazane firmie księgowej w celu realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów rachunkowo – podatkowych ciążących na administratorze danych. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzanych danych oraz ich przenoszenia. Przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Zleceniodawca przyjmuje do  wiadomość, że gwarancją nie są objęte usterki oprogramowania, usterki spowodowane przez przepięcie, uszkodzenie mechaniczne, zalanie. Gwarancją są objęte wymieniane przez serwis komponenty elektroniczne lub naprawiane elementy  płyty głównej. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dokument fiskalny i nienaruszone plomby gwarancyjne.
 12. Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem ogólnodostępnym w siedzibie firmy i akceptuje jego warunki.